banner

What's Inside

The Programming and Data Science hotcake from IIT Madras: A review and more details

Conversation with an Engineering graduate turned Linguist!

AI (Artificial Intelligence) for Programming Education

வேலை வாய்ப்பினை பெருக்கும் தமிழக அரசின் திறன்மிகு பயிற்சி வழங்கும் திட்டம்.

BOSCH கம்பெனியின் சமூக பொறுப்பு திட்டத்தின் மூலம் வழங்கப்படும், குறுகிய கால தொழிற்பயிற்சி வழங்கும் திட்டம்

Puzzle Corner


map

Dear Reader,

Welcome to the official newsletter of www.allcareerguru.com (ACG).

ACG is an initiative of experienced professionals, from both academic and industry, working on cutting edge technologies, with the goal of helping students (of highschool and college) towards careers (even unconventional ones) driven by their passions, by providing necessary guidance, mentorship and tools. ACG's strength lies in the insights gained in their personal experience of developing hundreds of unique careers. The portal will provide rich content on all upcoming jobs, entrance exams, webinars, course links, etc.

This newsletter will be an extension of the portal with interviews of professionals following unique career paths, and featured articles. Please refer to the last page to send your feedback and suggestions. We love to hear from you!

Editor
IITs: Beyond JEE and BTech Programs

The three letters I.I.T. can mean different things to different people. If you are a student or a parent of a 9th grade student or above aspiring to get into an IIT, then you can look forward to a dreadful work schedule in the next few years with your days starting at unearthly hours. If you have gone through an IIT, you would be proud of your achievement. For most others, it is a lottery, as despite having 25 odd IITs in the country, the first year engineering admission count still stands in the order of several thousands, while about 50 times more people take the entrance exam JEE. The IIT stamp has become a trademark in the last 50 years, thanks to their rigorous curriculum and internationally experienced faculty. Several IITians are in great positions all over the world!

Beyond Core Engineering programs Very few seem to know that IITs have a lot more than undergraduate engineering degrees. They have several arts and science programs, master’s and PhD programs, internships and outreach programs that a student in a school or a college should watch out for. All IITs have PhD and two year MSc programs in basic sciences including mathematics, physics and chemistry. IIT Bombay has an interesting master’s degree in Applied Statistics and Informatics (ASI) which is a sought out program in the current data science era. IIT Kharagpur has a school of medical science and technology which has several interesting Master’s programs targeting MBBS degree holders. They even have a plan of starting a MBBS program. IIT Kanpur has recently launched four eMaster’s program for industry professionals.

Click here to read more.
For the first time anybody of any age and any background (as long as they have passed 12th stanrdard) can register for this program.
IIT/JEE is not required for this program.Conversation with an Engineering graduate turned Linguist!

Millions of engineering students, or in any other field, pursue their programs, whether they are passionate about that or not. That shows up in placements, after their graduation. But if you happen to find your passion, sky is the limit.

Meet Ms. Swathiga, an engineering student with a chance encounter with a language app, that helped her find her passion and took her to a new career, that she hadn’t planned on, before.

Swathiga joined Instrumentation Engineering in a college near Chennai, affiliated to Anna University. She went through the first group (Mathematics, Physics & Chemistry) in 12th standard, followed by engineering counseling and joined her BE in Instrumentation.

What follows is an excerpt of her interview with ACG (All Career Guru) team.

ACG: When you joined Instrumentation engineering, at that point, did you know what instrumentation engineering was, or whether that is what you wanted to do.

S: No, I did not. I joined because the college I was going to was a decent one, and this program is where I got placed.

ACG: How did you cope with early semester exams?

S: Right from semester 2, I realized that engineering was not my cup of tea, but couldn't give up, and didn’t want to waste parents' money; and I was exploring other things, at my leisure...

Click here to read more.

Ms. Swathiga
"I came across a language learning app, Duolingo, which I hooked on to, and I realized my passion then, for languages."
"While on the job, I enrolled in Goethe Institute, officially recognized institute, which conducts exams and provides certifications for language proficiency"
Duolingo (duolingo.com) is one of the most popular app / website for learning languages.AI for Programming Education

Many of you have seen autocorrect tools that correct your spelling and even grammar in word processing documents.

Won't it be nice if there is such a tool to correct syntax and logic of programs?

What if there is a tool that generates a program based on some input output specification in natural language ?

It is understood that programming is an essential 21st century life skill similar to reading, writing and arithmetic. Many first time programmers get frustrated to get their first program compile and run correctly and provide the desired output.
Of course, those who get past the frustration, feel empowered, as they understand the power of programming to create interesting outputs and solve problems.

Click here to read more.

Sumit Gulwani
Partner Research Manager
Microsoft
வேலை வாய்ப்பினை பெருக்கும் தமிழக அரசின் திறன்மிகு பயிற்சி வழங்கும் திட்டம்.

இளைஞர்களுக்கு திறன்பயிற்சி வழங்குவதன் மூலம் அவர்களின் வேலைபெறும் திறனை
அதிகரித்து, தொழிற்சாலைகளில் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதன் வாயிலாக திறன்மிகு
மையமாக தமிழகத்தை உருவாக்கும் உன்னத நோக்கத்துடன் தமிழ்நாடு திறன்
மேம்பாட்டுக் கழகம் துவக்கப்பட்டது. தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புதுறையின்
கீழ் 2013 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒரு கழகமாக இயங்கிவருகிறது. தமிழ்நாடு திறன்
மேம்பாட்டுக் கழகம் மாநிலத்தின் திறன் பயிற்சிகளுக்கான முதன்மை நிறுவனமாக
அரசால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் விவரங்களுக்கு:

Click here to read more.

மத்திய மனித வள மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தின் சார்பாக மத்திய அரசால் மாநிலத்துக்கு ஒன்றென "மத்திய பல்கலை கழகம்" என்ற பெயரிலேயே பதிமூன்று பல்கலை கழகங்கள் (சென்ட்ரல் யுனிவர்ஸிட்டிகள்) நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. மேலும் விவரங்களுக்கு: cutn.ac.in
தமிழக அரசின் அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் tnskill.tn.gov.in


PUZZLE CORNER

There are 100 soldiers standing in a line wearing a red or blue cap.

Each one can see the color of the caps of all those standing before them, but nothing else.

A commander starts from the end of the line, asking the color of the cap of each person. The goal is to get a maximum number of right answers. Recall that they can only see the color of the caps of those in front of them, and can hear the answer to the questions of the commander.

All the soldiers together can plan a strategy beforehand. They have no control on what color cap they will get, and they can not see the color of their own caps

a) Design a strategy so that at least 50 of them will get the right answer.

b) Design a strategy so that at least 99 of them get the right answer.

A random lucky draw will be used to offer exciting goodies for correct answers before Jan 15, 2022

Send your answer to the puzzle,
comments and other suggestions to

newsletter@allcareerguru.com
We would love to hear from you.

allcareerguru.com

Design by Prawin Subrajith S


© 2022 All Career Guru - www.allcareerguru.com